கொடகே தேசிய தமிழ் ஆக்க இலக்கியப் பிரதிகளுக்கான போட்டி

கொடகே நிறுவனம் நாடாத்தும் தமிழ் ஆக்க இலக்கியப் பிரதிகள் போட்டிக்கெனப் பிரசுரிக்கப்படாத நாவல். சிறுகதைத்தொகுப்பு, கவிதைத் தொகுப்புக்கான பிரதிகள் கோரப்படுகின்றதாக (இலங்கையில்…