40 குடும்பங்களுக்கு ஐக்கிய தொழிலாளர் ஒன்றியத்தினால் உலர் உணவு வழங்கிவைப்பு

டி சந்ரு


இரத்தினபுரி மாவட்டம் நிவித்திகல வட்டாபத்த தோட்டத்தில் தனிமைப் படுத்தப்பட்ட 40 குடும்பங்களுக்கு ஐக்கிய தொழிலாளர் ஒன்றியத்தின் தலைவர் திருச்செல்வத்தின் நிதியில் இருந்து உலர் உணவுப் பொருட்களை வழங்கி வைத்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *