பேராசிரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ்க்கு தடுப்பூசி

இந்தியாவால் வழங்கப்பட்ட கொவிசீல்ட் தடுப்பூசி இந்திய உயர் ஸ்தானிகரின் பிரசன்னத்துடன் கல்வி அமைச்சர் , பேராசிரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ் அவர்களுக்கு ஏற்றப்பட்டது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *